Obsah

 ZMĚNA POPLATKŮ PRO ROK 2022

Místní poplatek za komunální odpad rok 2022  -

viz. - Obecně závazná vyhláška obce Tupadly č. 2/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Sazba poplatku činí pro:

  • fyzickou osobu přihlášenou v obci 700,-Kč                 
  • vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 700,-Kč.

Splatnost poplatku je do 31.5.2022.

Poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti do pokladny vždy v pátek od 8.00 do12.00hodin
  • bankovním převodem na účet obce Tupadly:

0460002349/0800     

Variabilní symbol: 2022xxx (č.p. nebo ev.č. objektu)   

Specifický symbol: 1340

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno vlastníka objektu, popř. jména osob za, který poplatek hradíte.  

_______________________________________________________

Poplatek za psa - splatnost do 30.6.2022   

Za jednoho psa   80,-Kč

Za každého dalšího psa 120,-Kč

Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 80,- Kč ročně za každého psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit stejným způsobem jako poplatek za odpad ( viz. výše)

 

 

Poplatek z pobytu

 – viz. Obecně závazná vyhláška obce Tupadly č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu

Sazba poplatku činí:

  • 50,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, v případě délky pobytu do pěti dnů (4x přenocování),
  • 25,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, v případě pobytu delšího pěti dnů.

 

Splatnost:

Plátce poplatku je povinen odvést vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí

  

 

 

Daň z nemovitosti

Výběr a správa této daně je plně v kompetenci Finančního úřadu v Mělníce. Daň z nemovitosti je splatná do 31.5.2022. Finanční úřad ve většině případů zasílá složenku, nicméně nedoručení složenky není omluvou pro nezaplacení daně. Od roku 2018 je možné zažádat o zasílání emailem.